Aangekondigde veranderingen in de zorgverzekering

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag, dat is je vast niet ontgaan. Op deze dag presenteert het kabinet haar plannen voor het komende jaar, waaronder eventuele wijzigingen in de basisverzekering. Wat houdt dit in voor jouw zorgverzekering? Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die op 1 januari 2023 ingaan.

Nominale basispremie gaat omhoog.
In 2023 verwacht het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een stijging van de gemiddelde nominale premie voor de basisverzekering met ongeveer € 11,25 per maand. Met deze stijging komt dat neer op een gemiddelde premie van € 135,00 per maand in 2023. Dit is volgens de overheid nodig omdat de kosten van de zorg verder stijgen. Onder meer door loonsverhogingen, inflatie en toenemende vraag naar zorg. Op basis van deze rekenpremie gaan zorgverzekeraars doorrekenen welke premie zij zelf denken nodig te hebben. Uiterlijk 12 november 2022 moeten de zorgverzekeraars zelf hun definitieve premiestelling bekendmaken.

De zorgtoeslag stijgt mee.
Om lage- en middeninkomens te compenseren voor de hogere kosten, stijgt ook de zorgtoeslag komend jaar aanzienlijk. Het kabinet heeft voor 2023 de zorgtoeslag voor één keer extra verhoogd om de algemene koopkracht te verbeteren. Voor meer informatie hierover, en of je hiervoor in aanmerking komt, verwijs ik je naar de Belastingdienst.

De inkomensafhankelijke bijdrage daalt licht.
Deze bijdrage financiert een belangrijk deel van de totale zorgkosten en wordt in de meeste gevallen automatisch op het inkomen ingehouden. Voor zelfstandigen en gepensioneerden gelden afwijkende bijdragen ten opzichte van werknemers.

De korting op de basispremie wordt afgeschaft.
Zorgverzekeraars mogen vanaf komend jaar geen (collectieve) kortingen meer geven op de basispremie. In 2022 was de maximale toegestane korting nog 5%. Kortingen op de aanvullende verzekeringen staan hier overigens los van: die mogen door de zorgverzekeraar zelf worden toegekend en zullen van toepassing blijven.

Het wettelijke eigen risico blijft ongewijzigd.
Dat is goed nieuws! Het houdt voor je in dat deze ook in 2023 € 385,00 zal bedragen. Ben je nog geen 18 jaar, dan is het eigen risico nog niet van toepassing.

De wettelijke eigen bijdragen worden aangepast.
Dit heeft invloed op o.a. geneesmiddelen, hulpmiddelen, mondzorg, geboortezorg en zittend vervoer. Wat deze aanpassingen concreet inhouden is nog niet bekend, maar dat wordt half november bekendgemaakt. Wat wel al bekend is dat je voor medicijnen in 2023 opgeteld nooit meer dan € 250,00 aan eigen bijdragen hoeft te betalen. Dat is in 2022 ook al het geval. In diverse aanvullende verzekeringen kan je de eigen bijdrage op medicijnen verzekeren.

Wijzigingen in de dekking van de basisverzekering.
Het basispakket blijft grotendeels ongewijzigd ten opzichte van 2022. Er zijn echter enkele aanpassingen: vanaf 1 januari 2023 wordt de niet-invasieve prenatale test (NIPT) uitgezonderd van het eigen risico. Hierdoor wordt er in 2023 geen eigen risico ingehouden als je een medische indicatie hebt voor de NIPT. De vergoeding voor de combinatietest komt daarentegen te vervallen. De overheid heeft ook besloten om vanaf 1 januari 2023 de vergoeding van voorgeschreven vitamine D geneesmiddelen te beperken. De vergoeding voor voetzorg wordt uitgebreid. Aan welke voorwaarden dient te worden voldaan, wordt half november bekend gemaakt. De voorwaardelijke toelating van vergoeding voor Paramedische Herstelzorg na COVID-19 wordt verlengd tot augustus 2023.

"Blijft door het wegvallen van de korting op de basisverzekering de collectieve zorgverzekering nog wel aantrekkelijk?"

Mijn antwoord daarop is volmondig ‘Jazeker’! Immers, voor de collectief aangeboden aanvullende verzekeringen blijven premiekortingen gehandhaafd. Bovendien bieden zorgverzekeraars collectief vaak uitgebreidere dekkingen aan, waaronder voor fysiotherapie, orthodontie en tandzorg. Tevens worden extra handvaten aangeboden om gezond aan het werk te blijven, zoals online mentale hulpadvisering en diverse (preventieve) gezondheidscursussen. Per zorgverzekeraar zijn deze extra dekkingen verschillend.

Bij Witte-Boussen bieden wij, naast aantrekkelijke premies, collectief extra vergoedingen aan voor fysiotherapie, alternatieve zorg, niet-spoedeisende zorg in het buitenland (België en Duitsland), brillen/lenzenvergoeding, vitaliteitsprogramma’s en nog veel meer. Deze aanvullende vergoedingen bieden wij niet aan voor individuele zorgverzekeringen.

Je leest geregeld dat verzekerden, omwille van het verlagen van de te betalen premie, bezuinigen op de aanvullende verzekeringen. Deze worden naar een lager pakket omgezet of er wordt zelfs voor gekozen om geen aanvullende verzekering meer af te sluiten. Zorgdata analist Vektis heeft dit jaar gepubliceerd dat in 2022 gemiddeld 83,5% van het aantal verzekerden een aanvullende verzekering heeft; dat aantal daalt door de jaren heen geleidelijk. Daarnaast constateert Vektis dat het percentage verzekerden met een aanvullende verzekering hoger ligt bij collectief verzekerden (91,8%) dan bij individueel verzekerden (71,3%). Deze statistiek toont aan dat de voordelen van collectief verzekerd zijn ertoe bijdragen dat meer mensen aanvullend verzekerd blijven. Naar mijn mening is dat gewenst, omdat een aantal extra dekkingen, aanvullend op de basisverzekering, meer zekerheid bieden. Mijn visie is dat, als je goed verzekerd bent tegen een betaalbare premie, de drempel om gebruik te maken van de zorg wordt verlaagd, wat weer ten goede komt van de gezondheid van het individu.

Een andere manier om je basispremie te verlagen is om te kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Je ontvangt dan namelijk een premiekorting van je zorgverzekeraar. Het vrijwillig eigen risico varieert van € 100,00 tot € 500,00 extra per jaar, bovenop het verplichte eigen risico. Mijn advies is om daar alleen gebruik van te maken als je een eventuele financiële tegenvaller kunt opvangen. In geval van bijvoorbeeld een onverwachte ziekenhuisopname lopen de kosten snel op, en dat kan betekenen dat je tot maximaal € 885,00 terug moet betalen aan je zorgverzekeraar! Elk jaar heb je de mogelijkheid de hoogte van het eigen risico aan te passen. Geef dit wel vóór 1 januari aan je zorgverzekeraar door.

Een werkgever kan het aansluiten bij de collectiviteit nog aantrekkelijker maken door een werkgeversbijdrage te geven indien de werknemer voor een (goede) aanvullende verzekering kiest. Voor de werkgever is het namelijk ook van belang dat de werknemer een goede zorgverzekering heeft. In het geval de gezondheid van de werknemer het vereist, kan hij gebruikmaken van de zorg die in de aanvullende verzekeringen wordt aangeboden.

Kiest de werkgever ervoor om de premie van de collectief verzekerde werknemer vooruit te betalen aan de zorgverzekeraar? Dan geeft de zorgverzekeraar daarvoor meestal een extra termijnkorting die ten goede komt van de premie die de werknemer uiteindelijk betaalt.

De werkgever dient zelf ook overtuigd te zijn van de voordelen van het afsluiten, promoten en communiceren van zijn of haar zorgcollectiviteit aan de werknemers. Ieder jaar bieden wij de nieuwe premies en voorwaarden aan bij de contactpersoon van onze zakelijke relaties. Daarnaast nodigen wij bedrijven uit om in gesprek te gaan over de collectieve zorgverzekering.

Zoals gebruikelijk communiceren alle zorgverzekeraars, op de zogenaamde matdatum van 12 november, de premies en voorwaarden voor 2023 aan verzekerden. Na de matdatum en tijdens onze zorgcampagne bieden wij nadere informatie over wat wij voor je kunnen betekenen.